(855) 17 66 89 41 | (855) 96 73 51 736
គន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការបង្រៀនកូនអំពីសារៈសំខាន់នៃការទទួលខុសត្រូវ

ការបង្រៀនកុមារអោយមានទំនួសខុសត្រូវ គួរតែចាប់ផ្តើមនៅពេលពួកគេនៅតូចៗ និងបង្រៀនពួកគេពិចារណានូវផលវិបាកមុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តធើ្វអី្វមួយ។ 

គ្រួសារដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្រៀនកុមារអំពីតម្លៃនៃទំនួលខុសត្រូវដោយចាប់ផ្តើមពីចេញពីគំរូរបស់ក្រុមគ្រួសារ។ សូមចងចាំថាកូនរបស់អ្នកនឹងរៀនពីអ្វីដែលពួកគេបានឃើញ និងធ្វើត្រាប់តាមសកម្មភាពទាំងនោះ។

ជៀសវាងការប្រើហិង្សាលើកុមារ

វិធីល្អបំផុតដើម្បីបង្រៀនកូនឱ្យក្លាយជាមនុស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវ គឺបង្ហាញតាមរយៈឥរិយាបទរបស់អ្នក។ 

កុមាររៀន និងធ្វើអ្វីដែលពួកគេសង្កេតឃើញជាងអី្វដែលអ្នកប្រាប់ពួកគេឱ្យធ្វើអ្វីមួយ។ ដោយហេតុផលនេះការដាក់ទណ្ឌកម្ម គឺមិនមែនជាវិធីល្អដើម្បីបង្រៀនពួកគេនោះទេ។

កុមារត្រូវរៀនស្តាប់ និងអោយតម្លៃទៅលើគំនិតយោបល់របស់អ្នកដទៃ ដូចទៅនឹងការអោយតម្លៃទៅលើយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេដែរ។ 

ជៀសវាងការការពារហួសប្រមាណ

ឪពុកម្តាយមួយចំនួនការពារកូនៗហួសប្រមាណ និងមិនបានបង្រៀនពីវិធីដោះស្រាយបញ្ហាដល់ពួកគេទេ ។ ជាលទ្ធផល គំរូនេះនឹងធើ្វឱ្យពួកគេធំឡើងគិតថា ពួកគេមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាអី្វៗទាំងអស់ និងដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងនោះទេ ពួកគេនឹងពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើឪពុកម្តាយ និងមិនយល់ពីតម្លៃនៃការទទួលខុសត្រូវ។

បង្រៀនកុមារអំពីការចំណាយប្រាក់

កុមារចាប់ផ្តើមយល់ពីតម្លៃនៃប្រាក់តាំងពីវ័យក្មេងក៏ជាផ្នែកមួយនៃការទទួលខុសត្រូវផងដែរ។

ពន្យល់កូនៗរបស់អ្នកពីភាពខុសគ្នារវាងអី្វជា “តម្រូវការ” និង“ ការចង់បាន” ។ អ្នកគួរតែរៀបចំផែនការថវិកាជាមួយកូនៗរបស់អ្នក ដូច្នេះពួកគេអាចសន្សំ និងទិញរបស់ដែលគេចង់បាន ដូចជាប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងដែលគេចង់បាន។

ចាប់អារម្មណ៍ពីឥរិយាបថទទួលខុសត្រូវរបស់កូនៗ

សូមណែនាំលើឥរិយាបទរបស់កុមារនៅពេលដែលពួកគេបានធ្វើអ្វីខុស និងជួបបញ្ហាអ្វីមួយ។ ចំណុចសំខាន់មួយទៀត អ្នកត្រូវសរសើរអំពីការខិតខំ និងលើកទឹកចិត្តកុមារជានិច្ចនៅពេលពួកគេមានឥរិយាបទដែលមានទំនួលខុសត្រូវ ៕

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើសយើង?

យើងជាក្រុមអ្នកសិក្សាពហុជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើន ក្នុងផ្នែកចិត្តវិទ្យា ការប្រឹក្សាយោបល់ / ការព្យាបាលដោយ ចិត្តសាស្ត្រ ការត្រួតពិនិត្យការបណ្តុះបណ្តាល។​ យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាពតាមរយៈការអនុវត្តនិងការព្យាបាលផ្អែកលើភស្តុតាង ក្នុងតម្លៃសមរម្យ។ យើងវាយតម្លៃខ្ពស់និងគោរពអតិថិជនរបស់យើង។

ការរក្សាការសម្ងាត់គឺជា ចំណុចស្នូលនៃក្រមសីលធម៌របស់យើង។
សំនួរទៅកាន់អ្នកព្យាបាលរោគ

យើងជាក្រុមអ្នកសិក្សាពហុជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើន ក្នុងផ្នែកចិត្តវិទ្យា ការប្រឹក្សាយោបល់ / ការព្យាបាលដោយ

អត្ថបទទាក់ទង