(855) 17 66 89 41 | (855) 96 73 51 736
ការពិត និងការយល់ច្រឡំទាក់ទងនឹងអូទីហ្សឹម

ការយល់ច្រឡំទី១​

បុគ្គលអូទីហ្សឹមទាំងអស់មិនអាចធើ្វការប្រាស្រ័យទាក់ទងបាននោះទេ។ 

អី្វដែលជាការពិត

បុគ្គលអូទីហ្សឹមជាច្រើនអាចធើ្វការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាយ៉ាងល្អ។ របៀបនៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងរបស់បុគ្គលអូទីហ្សឹម ត្រូវការវិធីផ្សេងៗគ្នាស្របទៅតាមកំរិត និងសមត្ថភាពរបស់គេ ដូចជា តាមរយៈរូបភាព រូបចង្អុល ការសរសេរ ឬវាយពាក្យក្នុងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចជាដើម។

ការយល់ច្រឡំទី២

បុគ្គលអូទីហ្សឹមទាំងអស់សុទ្ធតែមានអាកប្បកិរិយាកាច​ ខឹងឆេវឆាវ។

អី្វដែលជាការពិត

បុគ្គលអូទីហ្សឹមមិនមានអាកប្បកិរិយាកាច និងខឹងឆេវឆាវដូចគ្នាទាំងអស់នោះទេ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេមានអាកប្បកិរិយាបែបនេះ វាទំនងជាបណ្តាលមកពីអសមត្ថភាពក្នុងការទំនាក់ទំនង ឬមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាច។

ការយល់ច្រឡំទី៣

បុគ្គលអូទីហ្សឹមទាំងអស់សុទ្ធតែមានទេពកោសល្យបុិនប្រសប់ ហើយមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើវត្ថុតែមួយប៉ុណ្ណោះ។

អី្វដែលជាការពិត

ការសិក្សាមួយបានរកឃើញថា 69% នៃបុគ្គលអូទីហ្សឹមមានកំរិតប្រាជ្ញាក្រោម 85 (IQ below 85) និងមានតែ 3% នៃបុគ្គលអូទីហ្សឹមប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានគេរកឃើញមានកំរិត IQ លើសពី 115 ។ បុគ្កលអូទីហ្សឹមមួយចំនួនក៏អាចមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើវត្ថុជាច្រើនទៀតដែរ។ 

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើសយើង?

យើងជាក្រុមអ្នកសិក្សាពហុជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើន ក្នុងផ្នែកចិត្តវិទ្យា ការប្រឹក្សាយោបល់ / ការព្យាបាលដោយ ចិត្តសាស្ត្រ ការត្រួតពិនិត្យការបណ្តុះបណ្តាល។​ យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាពតាមរយៈការអនុវត្តនិងការព្យាបាលផ្អែកលើភស្តុតាង ក្នុងតម្លៃសមរម្យ។ យើងវាយតម្លៃខ្ពស់និងគោរពអតិថិជនរបស់យើង។

ការរក្សាការសម្ងាត់គឺជា ចំណុចស្នូលនៃក្រមសីលធម៌របស់យើង។
សំនួរទៅកាន់អ្នកព្យាបាលរោគ

យើងជាក្រុមអ្នកសិក្សាពហុជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើន ក្នុងផ្នែកចិត្តវិទ្យា ការប្រឹក្សាយោបល់ / ការព្យាបាលដោយ

អត្ថបទទាក់ទង