(855) 17 66 89 41 | (855) 96 73 51 736
ស្វែងយល់អំពីវិធីសាស្រ្តពង្រឹងផ្នែកប្រាស្រ័យទាក់ទង និងអាកប្បកិរិយារបស់កុមារ

កុមារអូទីហ្សឹមជាច្រើនមានរោគវិនិច្ឆ័យខុសៗគ្នា ឬបញ្ហាប្រឈមក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទង ឬអាកប្បកិរិយាខុសគ្នាដែលតម្រូវការនៃការអប់រំអាចមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នា ។ 

ជាទូទៅកុមារអូទីហ្សឹម ពួកគេរៀន និងយល់តាមរយៈរូបភាព ដែលនេះបានន័យថាពួកគេយល់ពីអី្វដែលគេបានឃើញ ជាជាងអី្វដែលគេបានស្តាប់លឺ។ កុមារអូទីហ្សឹមជាច្រើនទៀតដែលមានបញ្ហាប្រឈមខាងការប្រាស្រ័យទាក់ទង និង/ឬ អាកប្បកិរិយា ក៏បង្ហាញពីភាពខ្លាំងក្នុងការយល់ដឹងពីអ្វីដែលពួកគេបានឃើញ បើប្រៀបធៀបនឹងអ្វីដែលពួកគេបានលឺ។

តើការប្រាស្រ័យទាក់ទងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់កុមារអូទីហ្សឹម?

វាពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់! ការប្រឈមនឹងបញ្ហានៃការប្រាស្រ័យទាក់ទង គឺជាផ្នែកមួយនៃការលំបាកសម្រាប់កុមារអូទីហ្សឹម ក៏ដូចជាកុមារដទៃទៀត Asperger, PDD ។ ការលំបាកទាំងនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ជំនាញដូចជា៖

  • សមត្ថភាពយល់ពីទំនាក់ទំនងសង្គម
  • ស្វែងយល់ពីកត្តាបរិស្ថាន
  • ស្វែងយល់ពីទិសដៅ
  • ការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង
  • និង ការបង្កើតនូវទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

ការពង្រឹងផ្នែកជំនាញប្រាស្រ័យទាក់ទង គឺជាគោលដៅសំខាន់បំផុតមួយរបស់ពួកគេ។

  • កុមារអូទីហ្សឹមដទៃទៀតពួកគេ​អាចនិយាយបាន តើពួកគេអាចនៅមានបញ្ហាផ្សេងទៀត ឬទេ?

ការប្រាស្រ័យទាក់ទង គឺស្មុគស្មាញជាង“ គ្រាន់តែនិយាយ” ។ វាទាក់ទងនឹងជំនាញជាច្រើនរួមមាន ការផ្ទង់អារម្មណ៍ ការទទួលព័ត៌មាន ការបកប្រែព័ត៌មាន ការចងចាំព័ត៌មានពីអតីតកាល និងចុងក្រោយជាការឆ្លើយតប។

  • តើវិធីសាស្រ្តអី្វខ្លះដែលជួយអោយកុមារងាយស្រួលក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទង? 

អ្នកអាចប្រើរូបភាពដើម្បីប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយកុមារ។ កុមារនឹងងាយយល់តាមរយៈរូបភាព ដែលគេបានឃើញ ជាជាងអី្វដែលគេបានលឺ។ នៅពេលអ្នកប្រើរូប​ភាពដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មាន និងមានសកម្មភាពណាមួយ ការយល់ដឹងរបស់កុមារនឹងមានការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់។

  • តើរូបភាពទាំងនោះគឺអ្វី? ហើយមានអ្វីខ្លះ?

ទាំងនោះជាអី្វដែលកុមារអាចមើលឃើញ ដូចជារូបភាពបង្ហាញពីការធើ្វចលនានៃរាងកាយ រូបភាពបញ្ចាក់ពីអី្វៗនៅជុំវិញខ្លួនគេ ដែលទាំងនោះគឺជួយកុមារងាយស្រួលបង្កើតទំនាក់ទំនង ជាមួយអ្នក។ ក្នុងនោះដែរ រូបភាពអ្នកអាចច្នៃ ឬប្រើធើ្វជាកាលវិភាគសម្រាប់កុមារ ដើម្បីកុមារងាយស្រួលក្នុងការយល់ពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គេ។ ចំណុចមួយទៀត គឺជួយអោយកុមារយល់ពីអាកប្បកិរិយាវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមានរបស់គេផងដែរ។​

  • តើបញ្ហាអាកប្បកិរិយារបស់កុមារកើតឡើងដោយរបៀបណា?

ជំហានដែលសំខាន់បំផុត គឺមើលទៅកត្តាជុំវិញរបស់កុមារ និងស្វែងរកអី្វដែលអាកប្បកិរិយាទាំងនោះកើតឡើង។ សម្រាប់កុមារ បញ្ហានៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងរបស់គេ គឺជាមូលហេតុចំបង ដែលនាំអោយមានបញ្ហាអាកប្បកិរិយាកើតឡើង។ បញ្ហាអាកប្បកិរិយាកើតឡើងជាញឹកញាប់ គឺកុមារមិនទាន់យល់ពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់គេ។ 

  • តើមានវិធីសាស្រ្តអី្វខ្លះដែលជួយកុមារបាន?

អ្នកអាចសាកល្បងប្រើរូបភាព ដើម្បីជួយកុមារផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយាអវិជ្ជមាន។ វិធីសាស្រ្តនេះ ជួយអោយកុមារដឹងថាអី្វដែលគេគួរធើ្វ និងមិនគួរធើ្វ។ តាមរយៈរូបភាពក៏ជួយអោយកុមារងាយយល់ពីអី្វដែលកើតឡើងជុំវិញខ្លួនគេផងដែរ។

References

Improving Communication & Behavior

 

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើសយើង?

យើងជាក្រុមអ្នកសិក្សាពហុជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើន ក្នុងផ្នែកចិត្តវិទ្យា ការប្រឹក្សាយោបល់ / ការព្យាបាលដោយ ចិត្តសាស្ត្រ ការត្រួតពិនិត្យការបណ្តុះបណ្តាល។​ យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាពតាមរយៈការអនុវត្តនិងការព្យាបាលផ្អែកលើភស្តុតាង ក្នុងតម្លៃសមរម្យ។ យើងវាយតម្លៃខ្ពស់និងគោរពអតិថិជនរបស់យើង។

ការរក្សាការសម្ងាត់គឺជា ចំណុចស្នូលនៃក្រមសីលធម៌របស់យើង។
សំនួរទៅកាន់អ្នកព្យាបាលរោគ

យើងជាក្រុមអ្នកសិក្សាពហុជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើន ក្នុងផ្នែកចិត្តវិទ្យា ការប្រឹក្សាយោបល់ / ការព្យាបាលដោយ

អត្ថបទទាក់ទង