(855) 17 66 89 41 | (855) 96 73 51 736
ជួបក្រុម

លោក​ ហឿ សេធុល 

ជាអ្នកប្រឹក្សាផែ្នកចិត្តវិទ្យា និងជាអ្នកបងើ្គត KPCS ។ គាត់ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែក

ចិត្តវិទ្យាប្រឹក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ ដឺឡាសាល (DLSU) ក្នុងប្រទេសហី្វលីពីន។ លោកទទួលបាន បរិញ្ញបត្រផ្នែកចិត្តវិទ្យាពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញផងដែរ។ លោកមានបទពិសោធន៍ការងារ ជាង ២០ឆ្នាំ ក្នុងជំនាញផ្នែកផ្លូវចិត្ត។

 

ឈុន រ៉ាដា

រ៉ាដា នាងបានទទួលបរិញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតផ្នែកប្រឹក្សាជាលក្ខណ:គ្រួសារនៅសកលវិទ្យាល័យ California ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក។ រ៉ាដា ជាអ្នកប្រឹក្សាឯកទេសដោយធើ្វការប្រឹក្សាជាលក្ខណ:ឯកជន ប្តីប្រពន្ធ ឬការប្រឹក្សាជាលក្ខណ:ក្រុមគ្រួសារ។

រ៉ាដា ក៏មានជំនាញធើ្វការជាមួយបុគ្គលដែលមានស្រ្តេស ថប់បារម្ភ ធ្លាក់ទឹកចិត្ត insecurities ការធ្លាក់ចុះខ្សេាយនៃការអោយតម្លៃលើខ្លួនឯង បាក់ស្បាត និងបញ្ហាពាក់ពន្ធនឹងផ្លូវចិត្តជាច្រើន ទៀត។ នាងបានធើ្វការនៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ប្រឹក្សាចំនួន២កន្លែង ខណ:ដែលនាងកំពុងបញ្ចាប់ការ សិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតរបស់នាង។ នាងក៏បានផ្តល់ប្រឹក្សាជាលក្ខណ:ឯកជន គ្រួសារ ប្តីប្រពន្ធ group psychotherapies ទៅសិស្ស និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅមជ្ឈមណ្ឌល 

Harmonium ហើយនាងក៏មានបទពិសោធន៍ធើ្វការ Union of Pan Asian Communities (UPAC) for the Children, Adolescent and Adult Mental Health Clinics in San Diego, California រយ:ពេលជាង ២ឆ្នាំ។

រ៉ាដា ទទួលបានបទពិសោធន៍នៃការធ្វើការនៅក្នុងអង្គការអន្តរជាតិនិងការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកអប់រំ ទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងនៅបរទេសដែលបានផ្តល់ចំណេះដឹង និងជំនាញយ៉ាងទូលំទូលាយ ដល់នាងដើម្បីផ្តល់ការព្យាបាលចិត្តសាស្ត្រប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដល់អតិថិជនរបស់នាង។

 

Kylie Johnson 

ជាអ្នកចិត្តសាស្រ្តជនជាតិអូស្រ្តាលី ដែលមានបទពិសោធន៍។ គាត់បានធើ្វការនៅប្រទេស កម្ពុជា អស់រយ:ពេលជាង ៣ឆ្នាំជាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនដែលក្រៅពី ការងារព្យបាលនាងបានផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់ការត្រួតពិនិត្យការណែនាំ និងការបណ្តុះបណ្តាល។ ក្នុងអំឡុងពេល ១៥ឆ្នាំនៃបទពិសោធន៍ Kylie រីករាយនឹងការងារនៅក្នុងកន្លែងជាច្រើនរួមមានការ អនុវត្តប្រឹក្សាឯក និងពន្ធនាគារ។

 

Kate Bowler 

ជាគ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សាអប់រំពិសេសមកពីចក្រភពអង់គេ្លស។ Kate មានបទពិសោធន៍អប់រំ ពិសេសជាមួយកុមារដែលត្រូវបានគេធើ្វរោគវិនិច្ឆ័យថាមាន Autism។ Kate ក៏បានធើ្វការជាមួយ កុមារដែលទទួលបានការធើ្វរោគវិនិច្ឆ័យជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរ។ Kate បានរកឃើញវិធី ជោគជ័យក្នុងការធើ្វការជាមួយកុមារដែលបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមអាកប្បកិរិយាដោយប្រើ

បច្ចេកទេសវិភាគអាកប្បកិរិយា (ABA) ដែលត្រូវនឹងតម្រូវការរបស់កុមារម្នាក់ៗ។ គាត់ក៏មាន

លក្ខណះសម្បតិ្តគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រើការអត់ធ្មត់អហិង្សានៅក្នុងកាល:ទេស:លំបាកៗ និងទទួល រងសម្ពាធ។

 

អំពីក្រុមការងាររបស់យើង

KCPS មានគ្រូដែលមានទេពកោសល្យ និងចំណេះដឹងដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការអប់រំពិសេស ទៅដល់កូនៗរបស់អ្នកដែលបានចុះឈ្មោះសិក្សាក្នុងកម្មវិធីអប់រំរបស់ពួកយើង។ ពួកគេទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលជាទៀងទាត់នៅក្នុងទ្រឹស្តីនៃការរៀន និងគរុកោសល្យ។ គ្រូគ្រប់រូបប្រើវិធីសាស្រ្តបង្រៀន និងសម្ភារៈថ្មីៗដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាកុមារមានភាពសប្បាយរីករាយ ខណៈពេលដែលពួកគេអភិវឌ្ឍជំនាញ និងការយល់ដឹង។

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើសយើង?

យើងជាក្រុមអ្នកសិក្សាពហុជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើន ក្នុងផ្នែកចិត្តវិទ្យា ការប្រឹក្សាយោបល់ / ការព្យាបាលដោយ ចិត្តសាស្ត្រ ការត្រួតពិនិត្យការបណ្តុះបណ្តាល។​ យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាពតាមរយៈការអនុវត្តនិងការព្យាបាលផ្អែកលើភស្តុតាង ក្នុងតម្លៃសមរម្យ។ យើងវាយតម្លៃខ្ពស់និងគោរពអតិថិជនរបស់យើង។

ការរក្សាការសម្ងាត់គឺជា ចំណុចស្នូលនៃក្រមសីលធម៌របស់យើង។
សំនួរទៅកាន់អ្នកព្យាបាលរោគ

យើងជាក្រុមអ្នកសិក្សាពហុជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើន ក្នុងផ្នែកចិត្តវិទ្យា ការប្រឹក្សាយោបល់ / ការព្យាបាលដោយ

អត្ថបទទាក់ទង