(855) 17 66 89 41 | (855) 96 73 51 736
អូស៊ីឌី

អូស៊ីឌី គឺជាជំងឺដែលកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សមានការគិត និងការស្រមៃដែលមានលក្ខណះ ច្រំដែល។ 

រោគសញ្ញាមាន

  • ជាមនុស្សដែលមានការគិតមមៃ
  • អាកប្បកិរិយាមានការបង្ខិតបង្ខំ
  • ត្រូវការចំណាយពេលច្រើនដើម្បីធើ្វការងារអី្វមួយ ឬសកម្មភាពផេ្សងៗ ដូចជាធើ្វការ ទៅសាលារៀន ឬចំណាយពេលជាមួយមិត្តភកិ្ភ

បុគ្គលដែលមានអូស៊ីឌីអាចនឹង

  • បារម្ភខ្លាំងពីការឆ្លងមេរោគផ្សេងៗ
  • ខ្លាចក្នុងការបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង
  • ខ្លាចការបង្កអោយមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ
  • ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដោយភាពឥតខ្ចោះ
  • ចំណាយពេលច្រើនពេកក្នុងការលាងនិងសម្អាត
  • ត្រួតពិនិត្យច្រើនជាងអ្នកដទៃ
  • មានបញ្ហាផ្លូវចិត្ត
ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើសយើង?

យើងជាក្រុមអ្នកសិក្សាពហុជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើន ក្នុងផ្នែកចិត្តវិទ្យា ការប្រឹក្សាយោបល់ / ការព្យាបាលដោយ ចិត្តសាស្ត្រ ការត្រួតពិនិត្យការបណ្តុះបណ្តាល។​ យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាពតាមរយៈការអនុវត្តនិងការព្យាបាលផ្អែកលើភស្តុតាង ក្នុងតម្លៃសមរម្យ។ យើងវាយតម្លៃខ្ពស់និងគោរពអតិថិជនរបស់យើង។

ការរក្សាការសម្ងាត់គឺជា ចំណុចស្នូលនៃក្រមសីលធម៌របស់យើង។
សំនួរទៅកាន់អ្នកព្យាបាលរោគ

យើងជាក្រុមអ្នកសិក្សាពហុជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើន ក្នុងផ្នែកចិត្តវិទ្យា ការប្រឹក្សាយោបល់ / ការព្យាបាលដោយ