(855) 17 66 89 41 | (855) 96 73 51 736
ឪពុកម្ដាយគួរយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើសកម្មភាពនឹងការ និយាយរបស់កុមារអាយុ3-6ឆ្នាំ

 

វាពិតជាពេលដែលសំខាន់សម្រាប់មាតាបិតាដែលវានឹងមានប្រយោជន៏ដើម្បីអោយឪពុកម្ដាយយល់ដឹងពីកូនពួកគេកាន់តែច្បាស់នឹងយល់នូវអ្វីដែលកូនៗចង់បាននឹងចង់

និយាយ។

ហេតុអ្វីបានជាវាល្អគួរយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងក្នុងអាយុចន្លោះនេះ?

នៅពេលឪពុកម្ដាយមានពេលនិយាយ និងស្តាប់ជាមួយកូន​កូន នោះនឹងដឹងថាអ្វីដែលពួកគេគិតនិងនិយាយគឺសំខាន់សម្រាប់ពួកគេ។នេះធ្វើឱ្យទំនាក់ទំនងរបស់ឪពុកម្ដាយទៅកូនកាន់តែរឹងមាំនិងបង្កើតការគោរពនិងទំនុកចិត្តលើកូនរបស់ពួកគេជាខ្លាំង។ការស្តាប់និងនិយាយជាមួយគ្នានឹងឪពុកម្ដាយក៏ជួយឱ្យកូនរបស់ពួកគេរៀន

ជំនាញសង្គមដូចជាស្តាប់អ្នកដទៃដែរ។

អ្វីដែលអ្នកគួរនិយាយ និងមានពេលជាមួយកូនៗរបស់អ្នក

អ្នកអាចនិយាយនិងស្តាប់ជាមួយកូនអ្នកគ្រប់ពេលដែលអ្នកនៅជាមួយគ្នា។ការធ្វើឱ្យពេលវេលានិយាយជាទៀងទាត់អាចមានភាពងាយស្រួលប្រសិនបើអ្នកមានកន្លែងពិសេសដើម្បីនៅជិតឬអ្នកបង្កើតពេលវេលាពិសេសដើម្បីនិយាយរាល់ថ្ងៃ​​​​។ឧទាហរណ៍ អ្នកអាចមានជាសំនួរសួពួកគេអោយបានច្រើនឬអ្នកអាចអង្គុយនិងនិយាយលេងជាមួយ

កូនរបស់អ្នកមុនពេលពួកគេចូលគេងរាល់យប់។អ្វីដែលគួនិយាយជាមួយគេ:

 

  • ជម្រុញកូនរបស់អ្នកឱ្យប្រាប់អ្នកពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេចំពោះរឿងផ្សេងៗដែលពួកគេមិនសូវសប្បាយចិត្តថ្ងៃនេះ
  • សួរពីអ្វីដែលគេនឹងធ្វើនៅថ្ងៃស្អែក ថ្ងៃស្អែកគេចង់ញ៉ាំអី
  • និយាយលើកទឹកចិត្តទៅពួកគេអោយដឹងថាអ្វីដែលពួកគេនិយាយនឹងធ្វើ គឺសំខាន់សម្រាប់យើង

         សំណួទាំងនេះនឹងអាចជួយដល់ពួគគេផងដែរសម្រាប់ការចេះគិតទុកសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកថាត្រូវធ្វើអ្វីអោយេពួកគេរៀនត្រៀមខ្លួនទុកជាមុន។

ត្រូវដឹងអំពីអ្វីដែលគេចង់ប្រាប់សម្រាប់កុមារដែលមានអាយុខុសគ្នា

កុមារអាចយល់បានកាន់តែច្រើនហើយចង់និយាយកាន់តែយូរនៅពេលពួកគេកាន់តែធំ។ ឧទាហរណ៏ កូនតូចរបស់អ្នកប្រហែលជាចង់និយាយអំពីរឿងមួយ ឬពីរនៅពេលធុញទ្រាន់។កូនធំរបស់អ្នកប្រហែលជាចង់ប្រាប់អ្នកអំពីអ្វីដែលជាក់លាក់ពីសាលា ឬអ្វីដែលកើតឡើងផ្សេងទៀតនៃថ្ងៃនេះរបស់ពួកគេ។

ពេលខ្លះកូនរបស់អ្នកប្រហែលជាចង់និយាយក្នុងរយៈពេលវែងឬខ្លីជាងនេះ។

ឧទាហរណ៍ កូនរបស់អ្នកប្រហែលជាមិននិយាយប្រសិនបើពួកគេនឿយហត់។

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើសយើង?

យើងជាក្រុមអ្នកសិក្សាពហុជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើន ក្នុងផ្នែកចិត្តវិទ្យា ការប្រឹក្សាយោបល់ / ការព្យាបាលដោយ ចិត្តសាស្ត្រ ការត្រួតពិនិត្យការបណ្តុះបណ្តាល។​ យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាពតាមរយៈការអនុវត្តនិងការព្យាបាលផ្អែកលើភស្តុតាង ក្នុងតម្លៃសមរម្យ។ យើងវាយតម្លៃខ្ពស់និងគោរពអតិថិជនរបស់យើង។

ការរក្សាការសម្ងាត់គឺជា ចំណុចស្នូលនៃក្រមសីលធម៌របស់យើង។
សំនួរទៅកាន់អ្នកព្យាបាលរោគ

យើងជាក្រុមអ្នកសិក្សាពហុជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើន ក្នុងផ្នែកចិត្តវិទ្យា ការប្រឹក្សាយោបល់ / ការព្យាបាលដោយ

អត្ថបទទាក់ទង