(855) 17 66 89 41 | (855) 96 73 51 736
តើមានមូលហេតុអី្វខ្លះដែលកុមារមិនអាចផ្ទង់អារម្មណ៍ក្នុងការររៀន?

ឪពុកម្តាយមួយចំនួនតែងតែឆ្ងល់ថាតើហេតុអី្វបានជាកុមារមិនអាចផ្ទង់អារម្មណ៍លើការសិក្សារបស់ពួកគេបាន​ តើបញ្ហាទាំងអស់នេះបណ្តាលមកពីអី្វខ្លះ?

កុមារដែលពិបាកផ្ទង់អារម្មណ៍លើការសិក្សារមិនប្រាកដថាពួកគេមានបញ្ហា ADD ADHDនោះទេ។ បញ្ហាផ្តោតអារម្មណ៍ដែលកុមារមាននៅក្នុងសាលារៀនអាចបណ្តាលមកពីហេតុផលផ្សេងៗគ្នា។

សញ្ញាទូទៅដែលកុមារមានបញ្ហាក្នុងការផ្តោតអារម្មណ៍ក្នុងថ្នាក់រួមមាន៖

  • ការសិក្សាធ្លាក់ចុះ
  • មិនចូលចិត្តទៅសាលារៀន
  • ចូលចិត្តរំខានក្នុងថ្នាក់

ប្រសិនកុមារមានសញ្ញាទាំងនេះមិនមានន័យថាកុមារមានការលំបាកក្នុងការរៀនសូត្រ (learning difficulty) នោះទេ។ មុនស្វែងរកដំណោះស្រាយ ជំហានដំបូង គឺត្រូវកំណត់ថាតើមូលហេតុអី្វដែលធើ្វអោយកុមារបញ្ហាក្នុងការផ្តោតអារម្មណ៍នៅសាលារៀន។

មូលហេតុដែលអាចធើ្វអោយកុមារពិបាកក្នុងការផ្ចង់អារម្មណ៍

  • ទីកន្លែងថ្មី

ក្មេងតូចៗមានការលំបាកក្នុងការផ្តោតអារម្មណ៍​​នៅក្នុងថ្នាក់រៀន ពីព្រោះពួកគេស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាស ឬមជ្ឈមដ្ឋានថ្មីៗដែលកុមារពុំទាន់អាចសំរបខ្លួនបាន។ 

  • បរិយាកាសក្នុងថ្នាក់មិនមានការប្រកួតប្រជែងគ្រប់គ្រាន់

សម្រាប់កុមារខ្លះការរៀននៅក្នុងថ្នាក់ គឺមិនមានការប្រកួតប្រជែងគ្រប់គ្រាន់ ដូចជាកំរិតនៃការបង្រៀនមានកំរិតទាបជាងចំណេះដឹងដែលកុមារមាន។ ចំណុចនេះក៏អាចធើ្វអោយកុមារបាត់បង់ចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការរៀន និងមិនផ្ទង់អារម្មណ៍ក្នុងថ្នាក់រៀន។​

  • ការរំខានក្នុងថ្នាក់

ថ្នាក់រៀនអាចជាកន្លែងមួយដែលពោពេញទៅដោយការរំខានពីមិត្តរួមថ្នាក់ ជជែកលេងរហូតដល់កុមារមានការពិបាកក្នុងការផ្ទង់អារម្មណ៍។ 

  • មិនមានការជំរុញលើកទឹកចិត្តគ្រប់គ្រាន់

ក្នុងករណីខ្លះ កុមារមិនទទួលលើកទឹកចិត្តគ្រប់គ្រាន់ពីឪពុកម្តាយ ឬលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់ពួក ក៏អាចធើ្វអោយកុមារងាយបោះបង់ការសិក្សា ឬលើមុខវិជ្ជាណាមួយ។ 

  • របៀបនៃការបង្រៀនមិនត្រូវគ្នាជាមួយកុមារ

កុមារផ្សេងៗគ្នាមានរបៀបរៀនខុសៗគ្នា កុមារខ្លះរៀនបានល្អបំផុតតាមរយះការមើលឃើញ កុមារខ្លះតាមរយះការស្តាប់លឺ ។ល។ ប្រសិនបើគ្រូរបស់កុមារសង្កត់ធ្ងន់លើរបៀបរៀនដែលមិនត្រូវគ្នានឹងរបៀបដែលកុមាររៀន វាអាចបណ្តាលឱ្យកុមារខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ និងការយល់ដឹងផងដែរ។

  • កុមារគេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់ ឬខ្វះអាហាររូបត្ថម្ភ

ប្រសិនបើកុមារមិនបានទទួលការគេងអោយបាន ៨ ទៅ ១០ ម៉ោងរាល់យប់ទេ កុមារនឹងមិនមានថាមពលដើម្បីផ្តោតអារម្មណ៍ក្នុងថ្នាក់ទេ។ ការមិនបានញាំអាហារពេលព្រឹកក៏ជាមូលហេតុធំមួយទៀតនៃការកង្វះការផ្តោតអារម្មណ៍នៅក្នុងថ្នាក់ផងដែរ។ 

  • ថប់បារម្ភ

ការថប់បារម្ភអំពីសាលារៀន ឬថ្នាក់អាចជាបញ្ហាមួយទៀតដែលនាំឱ្យកុមារមិនចង់ទៅសាលារៀន។ សិស្សដែលមានអារម្មណ៍ធុញថប់ ឬស្ត្រេសលើមុខវិជ្ជាណាមួយអាចនាំឱ្យបោះបង់ចោលការ សិក្សាចោលផងដែរ។

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើសយើង?

យើងជាក្រុមអ្នកសិក្សាពហុជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើន ក្នុងផ្នែកចិត្តវិទ្យា ការប្រឹក្សាយោបល់ / ការព្យាបាលដោយ ចិត្តសាស្ត្រ ការត្រួតពិនិត្យការបណ្តុះបណ្តាល។​ យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាពតាមរយៈការអនុវត្តនិងការព្យាបាលផ្អែកលើភស្តុតាង ក្នុងតម្លៃសមរម្យ។ យើងវាយតម្លៃខ្ពស់និងគោរពអតិថិជនរបស់យើង។

ការរក្សាការសម្ងាត់គឺជា ចំណុចស្នូលនៃក្រមសីលធម៌របស់យើង។
សំនួរទៅកាន់អ្នកព្យាបាលរោគ

យើងជាក្រុមអ្នកសិក្សាពហុជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើន ក្នុងផ្នែកចិត្តវិទ្យា ការប្រឹក្សាយោបល់ / ការព្យាបាលដោយ

អត្ថបទទាក់ទង