(855) 17 66 89 41 | (855) 96 73 51 736
កត្តាជួយជំរុញសុខភាពផ្លូវចិត្តកុមារអោយបានល្អ

បញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្ត គឺប៉ះពាល់ដល់កុមារប្រមាណ ១នាក់ ក្នុងចំណោមកុមារ ១០នាក់។ ដែលបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តទាំងនោះរួមមាន ធ្លាក់ទឹកចិត្ត ថប់បារម្ភ និង វិបត្តិអាកប្បកិរិយា (Conduct Disorder) និងជារឿយៗ កើតឡើងដោយផ្ទាល់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ។

សុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តរបស់កុមារ គឺមានសារៈសំខាន់ដូចសុខភាពរាងកាយរបស់ពួកគេដែរ។ កុមារមានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អ គឺជួយពួកគេអោយមានការអភិវឌ្ឍ ភាពខ្លាំងរបស់ពួកគេដើម្បីទប់ទល់នឹងអ្វីដែលជះឥទ្ធិពលដល់ពួកគេ ហើយលូតលាស់ទៅជាមនុស្សពេញវ័យដែលមានសុខភាពល្អផងដែរ។

កត្តាដែលជួយជំរុញសុខភាពផ្លូវចិត្តកុមារអោយបានល្អ មានដូចជា

 • កុមារមានសុខភាពរាងកាយល្អ របបអាហារត្រឹមត្រូវ និងមានលំហាត់ប្រាណទៀងទាត់
 • មានពេលវេលា និងសេរីភាពក្នុងការលេងក្នុងផ្ទះ និងខាងក្រៅ
 • ផ្នែកមួយនៃគ្រួសារដែលមានភាពសុខដុមរមនា
 • សាលាដែលមានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវ និងមានស្តង់ដាក្នុងការបង្រៀន
 • កុមារអាចចូលរួមសកម្មភាពផ្សេងៗជាមួយអ្នកជុំវិញខ្លួន

កត្តាផ្សេងទៀតក៏សំខាន់ផងដែរអាចជួយកុមារ រួមមាន ៖

 • កុមារទទួលបាននូវក្តីស្រលាញ់  ភាពកក់ក្តៅ ការជឿជាក់ ការយល់ពីកុមារ និងសុវត្ថិភាពពីគ្រួសារ 
 • ចាប់អារម្មណ៍លើជីវិត និងមានឱកាសរីករាយនឹងខ្លួនរបស់គេ
 • កុមារមានក្តីសង្ឃឹម និងសុទិដ្ឋិនិយម
 • កុមារអាចចូលរៀន និងមានឱកាសដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ
 • ទទួលយកពួកគេជានរណា និងទទួលស្គាល់អ្វីដែលជាចំណុចល្អរបស់ពួកគេ
 • កុមារមានអារម្មណ៍ថាពួកគេជាផ្នែកមួយនៅក្នុងគ្រួសារ សាលារៀន និងសហគមន៍របស់ពួកគេ
 • មានអារម្មណ៍ថាពួកគេមានការគ្រប់គ្រងលើជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ
 • ពួកគេអាចប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដោយខ្លួនគេ និងចេះដោះស្រាយ។ 

ឯកសារយោង

https://www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/c/children-and-young-people

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើសយើង?

យើងជាក្រុមអ្នកសិក្សាពហុជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើន ក្នុងផ្នែកចិត្តវិទ្យា ការប្រឹក្សាយោបល់ / ការព្យាបាលដោយ ចិត្តសាស្ត្រ ការត្រួតពិនិត្យការបណ្តុះបណ្តាល។​ យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាពតាមរយៈការអនុវត្តនិងការព្យាបាលផ្អែកលើភស្តុតាង ក្នុងតម្លៃសមរម្យ។ យើងវាយតម្លៃខ្ពស់និងគោរពអតិថិជនរបស់យើង។

ការរក្សាការសម្ងាត់គឺជា ចំណុចស្នូលនៃក្រមសីលធម៌របស់យើង។
សំនួរទៅកាន់អ្នកព្យាបាលរោគ

យើងជាក្រុមអ្នកសិក្សាពហុជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើន ក្នុងផ្នែកចិត្តវិទ្យា ការប្រឹក្សាយោបល់ / ការព្យាបាលដោយ

អត្ថបទទាក់ទង