(855) 17 66 89 41 | (855) 96 73 51 736
អំពីពួកយើង

ការផ្តល់សេវាប្រឹក្សាយោបល់ និងអប់រំផ្លូវចិត្តរបស់យើងខ្ញុំ ប្តេជ្ញាផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មដែលមាន គុណភាពល្អបំផុតដល់អតិថិជនដែលស្វែងរកការប្រឹក្សាយោបល់ ឬការព្យាបាលចិត្តសាស្ត្រ និងអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការលូតលាស់អភិវឌ្ឍន៍ និងវិជ្ជាជីវៈ។

 

អំពីពួកយើង

ខេស៊ីភីអេស ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ និងមានការប្តេជ្ញាចិត្ត ដែលមានបទពិសោធន៏ខ្ពស់ក្នុងការផ្តល់ការប្រឹក្សា ការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកចិត្តសាស្រ្ត ការបណ្តុះបណ្តាល និងធ្វើការស្រាវជ្រាវ។ ក្រុមការងាររបស់យើងបានធ្វើការ និងបណ្តុះបណ្តាលនៅក្រៅប្រទេសហើយស្វែងយល់ពីរបៀបសម្របខ្លួនទៅនឹងបរិបទនៃវប្បធម៌

ខ្មែរ។

 

ទស្សនវិស័យរបស់ពួកយើង

ដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាពផ្លូវចិត្តវិជ្ជមាន និងធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជា។

 

បេសកម្មរបស់ពួកយើង

១. យើងផ្តល់ជូនការប្រឹក្សាជាលក្ខណៈបុគ្គល និងជាក្រុមសម្រាប់បញ្ហាផ្សេងៗ ដូចជាការធ្លាក់ទឹកចិត្ត ការថប់បារម្ភ ការថប់បារម្ភក្នុងសង្គម ជម្លោះអាពាហ៍ពិពាហ៍ ភាពទុក្ខព្រួយ បញ្ហាអាកប្បកិរិយា ការគ្រប់គ្រងភាពតានតឹង ការណែនាំអាជីពជាដើម។

២. យើងជួយមនុស្សឱ្យរីកចម្រើនក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួន និងវិជ្ជាជីវៈតាមរយៈការផ្តល់ការអប់រំ និងការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកចិត្តសាស្រ្តលើប្រធានបទផ្សេងៗគ្នា (ឧទាហរណ៍ ការបង្កើតភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯង និងទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រឹក្សាយោបល់ ការថែទាំខ្លួនឯង ជំនាញមូលដ្ឋានក្នុងការព្យាបាលការយល់ដឹងអាកប្បកិរិយា ឪពុកម្តាយ របៀបនៃការសប្បាយក្នុងសាលា។ ល។ )

៣. យើងផ្តល់ការត្រួតពិនិត្យ និងប្រឹក្សាយោបល់ដើម្បីជួយអ្នកជំនាញ (ឧទាហរណ៍​ អ្នកប្រឹក្សា អ្នកធ្វើការផ្នែកសង្គម អ្នកចិត្តវិទ្យា អ្នកព្យាបាលរោគជាដើម) ដែលមិនសូវមានបទពិសោធន៍ ដំណើរការក្នុងការជួយ ដោះស្រាយករណីលំបាកនិង  ឬមានអារម្មណ៍ថាគ្មានសមត្ថភាព ក្នុងការជួយអតិថិជនរបស់ពួកគេ។ ។

ហេតុអី្វត្រូវជ្រើសរើសយើង?

យើងជាក្រុមដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ និងមានសមត្ថភាពផ្នែកចិត្តវិទ្យា ការប្រឹក្សាយោបល់ / ការព្យាបាលចិត្តសាស្ត្រ ការត្រួតពិនិត្យ ការបណ្តុះបណ្តាល ការលូតលាស់ និងវិជ្ជាជីវៈ និងការអប់រំចិត្តសាស្ត្រ។ យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មដែលមានគុណភាពល្អបំផុតតាមរយៈការអនុវត្ត និងការព្យាបាលផ្អែកលើភស្តុតាងក្នុងតម្លៃសមរម្យ។ យើងវាយតម្លៃខ្ពស់ និងគោរពអតិថិជនរបស់យើង។ យើងផ្តល់នូវការគិតវិជ្ជមានដោយឥតលក្ខខណ្ឌចំពោះអតិថិជនរបស់យើង។ ការរក្សាការសម្ងាត់គឺជាចំណុចស្នូលនៃក្រមសីលធម៌របស់យើង។

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើសយើង?

យើងជាក្រុមអ្នកសិក្សាពហុជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើន ក្នុងផ្នែកចិត្តវិទ្យា ការប្រឹក្សាយោបល់ / ការព្យាបាលដោយ ចិត្តសាស្ត្រ ការត្រួតពិនិត្យការបណ្តុះបណ្តាល។​ យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាពតាមរយៈការអនុវត្តនិងការព្យាបាលផ្អែកលើភស្តុតាង ក្នុងតម្លៃសមរម្យ។ យើងវាយតម្លៃខ្ពស់និងគោរពអតិថិជនរបស់យើង។

ការរក្សាការសម្ងាត់គឺជា ចំណុចស្នូលនៃក្រមសីលធម៌របស់យើង។
សំនួរទៅកាន់អ្នកព្យាបាលរោគ

យើងជាក្រុមអ្នកសិក្សាពហុជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើន ក្នុងផ្នែកចិត្តវិទ្យា ការប្រឹក្សាយោបល់ / ការព្យាបាលដោយ

អត្ថបទទាក់ទង