(855) 17 66 89 41 | (855) 96 73 51 736
សេវាកម្មរបស់យើង

 

ការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកផ្លូវចិត្ត

ការព្យាបាលតម្រូវអោយមានទីតាំង ឬកន្លែងដែលសុវត្ថិភាព និងរក្សាការសម្ងាត់ ។ អ្នកអាចនិយាយ ឬប្រឹក្សាជាមួយអ្នកជំនាញអំពីអារម្មណ៍ និងទុក្ខកង្វល់របស់អ្នក។ អ្នកអាចនិយាយអំពីព្រឹតិ្តការណ៍រន្ធត់ ឬតានតឹងដែលកើតមានក្នុងជីវិតរបស់អ្នក បញ្ហាទំនាក់ទំនង និងចិត្តរំភើបរបស់អ្នក។ ឬអ្នកមានគំនិត ឬអាកប្បកិរិយាអវិជ្ជាមានដែលចង់ផ្លាស់ប្តូរ ដើម្បីអោយមានការល្អប្រសើរឡើងវិញ។ 

អ្នកព្យាបាលនឹងមិនផ្តល់ដំបូន្មាន ឬដោះស្រាយបញ្ហាជំនួសអ្នកទេ។ អ្នកព្យាបាលនឹងស្តាប់គ្រប់បញ្ហា និងរឿងរ៉ាវរបស់អ្នក និងជួយអ្នកអោយស្គាល់ខ្លួនឯង នឹងជួយជំរុញអ្នកអោយក្លាហ៊ានក្នុងការប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបញ្ហាមកជាវិជ្ជមានវិញ។ ខេស៊ីភេអេស ក៏មានក្រុមអ្នកប្រឹក្សា និងអ្នកចិត្តសាស្រ្តដែលអាចផ្តល់ការព្យាបាលជាលក្ខណៈបុគ្គល ក្រុម និងក្រុមគ្រួសារ។ ពួកគេនឹងផ្តល់ការព្យាបាល (ឬវិធីសាស្រ្តជាច្រើន) ដែលសមស្របនឹងស្ថានភាពរបស់អ្នក។

ការព្យាបាលអាកប្បកិរិយា

អាស្រ័យលើអាកប្បកិរិយាមិនចង់បាន ឬអាកប្បកិរិយាអវិជ្ជមានដែលឆើ្លយតបទៅនឹងបទពិសោធន៍អតីតកាល។ ពួកគេផ្តោតលើបញ្ហាបច្ចុប្បន្ន ហើយមានគោលបំណងជួយអ្នករៀនឥរិយាបថវិជ្ជមានថ្មីៗ បន្ថែមទៀតដោយមិនចាំបាច់វិភាគពីអតីតកាល។ ការព្យាបាលអាកប្បកិរិយា គឺរួមបញ្ចូលនឹងការព្យាបាលពុទិ្ធ អាកប្បកិរិយា (Cognitive Behavioural Therapy) ដែលមានប្រសិទិ្ធភាពក្នុងការព្យាបាល ជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត ថប់បារម្ភ ស្រ្តេស ភ័យខ្លាច ជំងឺគិត​ និងធើ្វដដែលៗ ការញៀន វិបត្តិនៃការហូប។

ការព្យាបាលតាមបែបពុទិ្ធ អាកប្បកិរិយា​ Cognitive Behavioural Therapy (CBT)

គោលបំណងក្នុងការព្យាបាលតាមបែបពុទ្ធិ អាកប្បកិរិយានេះ គឺជួយអ្នកអោយផ្លាស់ប្តូររបៀបដែល អ្នកគិត (ពុទិ្ធ) ​និងអី្វដែលអ្នកធើ្វ (អាកប្បកិរិយា) ជាជាងមើលទៅលើមូលហេតុដែលកើតមានក្នុងអតីតកាល រួចផ្តោតលើបញ្ហាបច្ចុប្បន្ន និងដំណោះស្រាយជាក់ស្តែងដើម្បីជួយអ្នកអោយមានអារម្មណ៍ល្អឡើងវិញ។

Integrative counselling

គិតពីតម្រូវការផ្លូវចិត្ត រាងកាយ និងអារម្មណ៍របស់អ្នក។ អ្នកព្យាបាលមានគោលបំណងដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងដែលគួរឱ្យទុកចិត្ត និងមិនវិនិច្ឆ័យ ដើម្បីជួយអ្នកអភិវឌ្ឍការយល់ដឹងដោយខ្លួនឯង។ នៅពេលដែលអ្នកយល់ពីមូលហេតុនៃកង្វល់របស់អ្នក អ្នកអាចកំណត់គោលដៅប្រកបដោយទំនុកចិត្ត និងអភិវឌ្ឍអាកប្បកិរិយាថ្មីៗដើម្បីបង្កើនការពេញចិត្តនឹងជីវិតរបស់អ្នក។

ការព្យាបាលទំនាក់ទំនង (Relationship therapy) លើកទឹកចិត្តឱ្យភាគីនៅក្នុងទំនាក់ទំនងស្គាល់ពីលំនាំនៃភាពតានតឹងម្តងហើយ ម្តងទៀត យល់ និងគ្រប់គ្រងភាពខុសគ្នានៃបញ្ហាដែលពួកគេកំពុងជួបប្រទះ។ ទំនាក់ទំនងទាំងនេះ អាចជាប់ទាក់ទងនឹង សមាជិកក្រុមគ្រួសារ ដៃគូ ឬអ្នករួមការងារ។ 

ការព្យាបាលលក្ខណ:គ្រួសារ Family therapy 

ការមើលទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងគ្រួសារ ទំនាក់ទំនង ។ ការព្យាបាលនេះផ្តល់អោយសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ៗ បញ្ចេញនូវការគិត​ និងចិត្តរំភើប ដើម្បីជួយអោយពួកគេស្វែងយល់ពីទស្សន: និងតម្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមក និងកសាងភាពខ្លាំងរបស់ពួកគេ។ ការព្យាបាលនេះអាចជួយសំរួលបញ្ហាជាច្រើន ដែលជះឥទ្ធិពលដល់គ្រួសារ ជួយមនុស្សឱ្យធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងទំនាក់ទំនង និងជីវិតរបស់ពួកគេ។ 

សេវាប្រឹក្សាយោបល់ និងអប់រំផ្លូវចិត្ត

សាលាអប់រំពិសេស ខេស៊ីភីអេស បានបើកដំណើរការដំបូងនៅខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ ។ ការបង្កើតឡើងនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់កុមារដែលមិនអាចចូលរៀនបាន។ ការចុះឈ្មោះចូលរៀនដំបូងមានសិស្ស ៦ នាក់គាំទ្រដោយគ្រូ ៤ នាក់។ បន្ទាប់ពីរយៈពេល ៦ ខែ ចំនួនសិស្សមានចំនួនច្រើនជាងបីដង ដែលទាមទារឱ្យមានបុគ្គលិកច្រើន និងអគារសិក្សាធំជាងមុន។ នៅខែមករាឆ្នាំ ២០២០ សាលាអប់រំពិសេស ខេស៊ីភីអេស បានផ្លាស់ប្តូរទៅទីតាំងបច្ចុប្បន្ននៅទួលទំពូង។

អ្នកទាំងគ្នានៅ ខេស៊ីភីអេស ជឿជាក់ថាកុមារទាំងអស់សមនឹងទទួលបានការអប់រំល្អ ដោយមិនមែនជា ជំងឺផ្លូវចិត្ត ឬពិការភាពឡើយ។ យើងមានជំនាញខាងអប់រំពិសេស ដែលភាគច្រើននៃកូនសិស្ស របស់យើង ត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ថាជាអូទីស្សឹម និង ADHD ។ មេរៀនត្រូវបានធើ្វឡើង និងបង្រៀនដោយគ្រូបរទេសដែលមានជំនាញអប់រំពិសេស និងជំនួយការខ្មែរដែលត្រូវបាន បណ្តុះបណ្តាលបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។

កម្មវិធីសិក្សាររបស់យើងមានកន្លះថ្ងៃ និងពេញមួយថ្ងៃ។ ការគាំទ្រ និងវគ្គបង្រៀនឯកជនក៏មានផងដែរ។ នៅពេលដែលសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលាមួយផ្សេងទៀត ខេស៊ីភីអេស ធ្វើការនៅតាមសាលារៀនដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីល្អបំផុតសម្រាប់កុមារ។

កម្មវិធីសិក្សាមានភាពបត់បែនទៅតាមសិស្សនីមួយៗ ហើយត្រូវបានកែសម្រួលដើម្បីឆ្លើយតប នឹងតម្រូវការរបស់សិស្ស។ មុខវិជ្ជាពាក់ព័ន្ធនឹងបរិបទខែ្មរត្រូវបានបង្រៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃ រួមជាមួយជំនាញទំនាក់ទំនងសង្គម និងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។ សិស្សមួយចំនួនចូលរួមកម្មវិធីសិក្សា ទាក់ទងនឹងញ្ញាណដោយមានអន្តរកម្មដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងអនុវត្តដោយគ្រូ។ កុមារដែលរឯករាជ្យកាន់តែ មានលទ្ធភាពទទួលបានមេរៀនតាមរយៈសកម្មភាពផ្សេង ការចូលរួម និងសំភារៈផ្សេងៗ។ សិស្សក៏ត្រូវបានបង្រៀនជាក្រុមតូចៗ ដើម្បីអភិវឌ្ឍជំនាញសង្គម និងការផ្តោតអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។

ឪពុកម្តាយត្រូវបានជូនដំណឹងអំពីការអភិវឌ្ឍកូនៗរបស់ពួកគេ ។ គ្រូនឹងធើ្វការវាយតំលៃសិស្សរៀងរាល់ ៣-៦ ខែម្តង។ របាយការណ៍ជានឹងផ្តល់អោយឪពុកម្តាយ ដោយផ្តោតលើផ្នែកសំខាន់ៗនៃការរៀនសូត្រ ការអភិវឌ្ឍសង្គម និងអន្តរកម្ម ដូចជាដំណើរការនៃញ្ញាណ។ ឪពុកម្តាយត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យទៅជួបជាមួយគ្រូដើម្បីពិភាក្សាអំពីការវាយតម្លៃ និងផ្តល់យោបល់សម្រាប់គោលដៅបន្ទាប់របស់កុមារ។

សេវាកម្មគាំទ្រសម្រាប់គ្រួសារកុមារដែលមានតម្រូវការពិសេសអាចរកបាន។ ខេស៊ីភីអេស  ជឿជាក់ថាការអប់រំ គឺជាការសហការគ្នារវាងគ្រូ អ្នកព្យាបាល និងឪពុកម្តាយ។ សាលាបានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបំប៉នឪពុកម្តាយជាទៀងទាត់ និងព័ត៌មាន។ ទាំងនេះមានប្រធានបទជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងវិធីសាស្រ្តបង្រៀនប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ដូចជាការណែនាំអំពីការប្រើបង្គន់។

នៅពេលអនាគត សាលាអប់រំពិសេស ខេស៊ីភីអេស  មានបំណងរៀបចំ និងផ្តល់កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល ជាផ្លូវការសម្រាប់អ្នកដែលគាំទ្រកុមារដែលមានតម្រូវការពិសេស។ 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសេវាកម្មអប់រំចិត្តរបស់យើងសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។

ការបណ្តុះបណ្តាល ការអភិវឌ្ឍន៍ និងការស្រាវជ្រាវ

នៅ ខេស៊ីភេអេស ពួកយើងផ្តល់តម្លៃលើការអភិវឌ្ឍន៍ និងការសិក្សារបស់កុមារ ។

ការបណ្តុះបណ្តាល

ខេស៊ីភេអេស ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលនៅតាមផ្ទះដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ ការប្រជំុំ និងត្រួតពិនិត្យ ការគាំទ្រ និងការអភិវឌ្ឍន៍ជាបន្តបន្ទាប់។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាក់លាក់ក៏ត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក និងអាជីវកម្មផងដែរ។ ទាំងនេះរួមបញ្ចូលទាំងវគ្គខ្លី ណែនាំអំពីវិធីសាស្រ្តគាំទ្រដល់ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងនៅក្នុងថ្នាក់រៀន និងការទំនាក់ទំនងតាម Internet ដោយការបង្កើតគេហទំព័រ។ លើសពីនេះទៅទៀត ខេស៊ីភេអេស លើកទឹកចិត្តដល់នយោជិក អោយបន្តបណ្តុះបណ្តាល ដូចជាការបង្រៀនលើផ្នែកអាកប្បកិរិយា ABA (Applied Behaviour Analysis) ។

ជាលទ្ធផល បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ផ្សព្វផ្សាយ និងចែករំលែកចំណេះដឹងដល់មិត្តរួមការងារ និងសមាជិកក្នុងសហគមន៍។ ពួកគេបានចែករំលែកចំណេះដឹងនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្រ្ត សិក្ខាសាលា តាមអ៊ិនធឺរណែត និងការបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ KCPS ។

ការអភិវឌ្ឍន៍

ការធ្វើការជាមួយ ខេស៊ីភេអេស គឺជួយបង្ហាញឱ្យឃើញសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗ ដើម្បីបន្តអាជីពរបស់ពួកគេ។ ក្នុងនោះមានឱកាសជាច្រើនសម្រាប់បុគ្គលិកដើម្បីពង្រីកជំនាញរបស់ពួកគេ និងទទួលបានបទពិសោធនៅក្នុងវិស័យផ្ទាល់ខ្លួន។ បច្ចុប្បន្ននេះនិយោជិកមួយចំនួនកំពុងប្រើប្រាស់អភិវឌ្ឍន៍ជំនាញរបស់ពួកគេក្នុងការបកប្រែ ការធ្វើទីផ្សារ និងការថតរូប។ អតីតបុគ្គលិករបស់ពួកយើងបន្តទទួលបានការងារបន្ថែមនៅក្នុងវិស័យអប់រំ និងសុខាភិបាល។

ខេស៊ីភេអេស  ធ្វើការឆ្ពោះទៅការផ្លាស់ប្តូរ ការយល់ដឹង ការទទួលយក និងការកាត់បន្ថយការរើសអើងនៃអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា។ ទន្ទឹមនឹងការផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសាធារណៈ ខេស៊ីភេអេស លើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកឱ្យមានសកម្មភាពនៅក្នុងគម្រោងសហគមន៍ អង្គការ និងសមាគម។ នាយក ហឿ សេធុល  ជាប្រធានសមាគមអ្នកប្រឹក្សា និងចិត្តវិទ្យាកម្ពុជា (CACP) ក្នុងនោះក៏មាន គ្រូអប់រំពិសេស Kate Bowler ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបណ្តាញអប់រំពិសេស និង (SENIAC) ។

ការស្រាវជ្រាវ

នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់សាលា ខេស៊ីភេអេស គ្រូ និងជំនួយការគ្រូបង្រៀន ធើ្វការសង្កេត និងវាយតម្លៃទៅលើការរីកចំរើនរបស់សិស្សជារៀងរាល់ថៃ្ង។ ពួកគេធើ្វការសង្កេតបែបនេះ គឺដើម្បីធើ្វផែនការមេរៀន និងវិធីសាស្រ្តផ្សេងៗដើម្បីបង្រៀនកុមារ។ គ្រូក៏ធ្វើការវាយតម្លៃជាផ្លូវការ និងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដើម្បីវាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាពនៃកម្មវិធីសិក្សារបស់កុមារ។  នេះមិនត្រឹមតែធានានូវការអប់រំល្អបំផុតសម្រាប់សិស្សរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាយើងអាចប្រើវាជាគំរូតាង ដើម្បីជះឥទ្ធិពលដល់អ្នកធ្វើគោលនយោបាយកម្ពុជា ក្នុងការអនុវត្ត ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា។ គោលនយោបាយស្តីពីការអប់រំសម្រាប់កុមារពិការស្របតាមគោលការណ៍ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យអប់រំ ២០១៩-២០២៣ និងគាំទ្រការអភិវឌ្ឍបន្ថែមនៃការបណ្តុះបណ្តាលការអប់រំនៅកម្ពុជា។

លើសពីនេះទៀត បន្ថែមការយល់ដឹងទូទាំងពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នអំពីជំងឺផ្លូវចិត្ត និងចិត្តវិទ្យាដោយ  ការស្រាវជ្រាវ និងការសរសេរសៀវភៅ។

នៅ ខេស៊ីភេអេស យើងមានបំណងបន្តការអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង ក៏ដូចជាបន្ថែមនូវចំណេះដឹងនៅក្នុងវិស័យរៀងៗខ្លួន។ បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់មានមហិច្ឆិតាក្នុងការបន្តការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនាពេលអនាគត។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ខេស៊ីភេអេស កំពុងស្វែងរកថវិការសម្រាប់គម្រោងស្រាវជ្រាវ រួមមាន របៀបធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរបស់កុមារអូទីស្សឹមប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់សមាជិកគ្រួសារដទៃទៀត និងផលប៉ះពាល់ជាបន្តបន្ទាប់នៃវប្បធម៌នៅកម្ពុជា។

ការត្រួតពិនិត្យ និងការប្រឹក្សាយោបល់

ជាទូទៅអ្នកប្រឹក្សាទាំងអស់មិនថាមានបទពិសោធន៍ ឬទើបតែចាប់ផ្តើម នឹងទទួលបានពីការត្រួតពិនិត្យពីអ្នកជំនាញយ៉ាងទៀងទាត់។ អ្នកត្រួតពិនិត្យដើរតួជាអ្នកណែនាំ ផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកអារម្មណ៍ ក៏ដូចជាព័ត៌មាន និងការណែនាំផ្សេង។ អ្នកប្រឹក្សាដែលធ្វើការនៅក្នុងទីភ្នាក់ងារជំនួយ សង្ឃឹមថានឹងមានវគ្គត្រួតពិនិត្យដែល បានបង្កើតឡើងនៅក្នុងកាលវិភាគការងាររបស់ពួកគេ ប៉ុន្តែវាអាចត្រូវបានមើលរំលងដោយអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងអង្គការផ្សេងទៀត ឬនៅក្នុងការអនុវត្តឯកជន។ ខេស៊ីភេអេស អាច ផ្តល់ការត្រួតពិនិត្យសម្រាប់អ្នកជំនាញសុខភាពផ្លូវចិត្តគ្រប់ប្រភេទ។

ក៏ដូចជាក្តីកង្វល់របស់អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ អ្នកត្រួតពិនិត្យ ដូចជា ការចាប់ផ្តើមរោគសញ្ញា និងដើម្បីជួយអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងការដោះស្រាយ។

វាស្ថិតនៅក្នុងបរិបទនៃការត្រួតពិនិត្យដែលសិក្ខាកាមចាប់ផ្តើមអភិវឌ្ឍនូវវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេ ហើយពិនិត្យមើលជំនឿ និងអាកប្បកិរិយាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេទាក់ទងនឹងអតិថិជន និងការព្យាបាល។

អ្នកប្រឹក្សាល្អនឹងដឹងច្បាស់ពីគុណតម្លៃ ជំនឿ ឥរិយាបថ និងភាពលំអៀងរបស់ខ្លួន។ ការដឹងអំពីពួកគេ កាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន ដល់ទំនាក់ទំនងពិគ្រោះយោបល់។ យើងទាំងអស់គ្នាប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រព័ន្ធជំនឿផ្ទាល់ខ្លួន ប៉ុន្តែអ្នកប្រឹក្សាត្រូវចាំថាត្រូវធ្វើការជាមួយអតិថិជនរបស់ពួកគេតាមរបៀបមួយដែលស្របតាមតម្លៃរបស់អតិថិជន។

ដូចនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈទាំងអស់អ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាត្រូវការអោយមានការកែលំអរចំណេះដឹង និងជំនាញរបស់ពួកគេជានិច្ច។ មានការអភិវឌ្ឍជាបន្តនៃបច្ចេកទេស យុទ្ធសាស្រ្ត និងគំរូនៃការព្យាបាលចិត្តសាស្ត្រ ។ ប្រសិនបើយើងធ្វេសប្រហែសក្នុងការបន្តដំណើរការរៀនសូត្រនេះ យើងជួយអតិថិជនរបស់យើងបានតិចតួចបំផុត។

ការពិភាក្សាវគ្គពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកត្រួតពិនិត្យ និងទទួលបានមតិកែលម្អអាចឱ្យអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ទទួលបានការយល់ដឹងអំពីគោលបំណង និងជំនាញរបស់ពួកគេ។ វាផ្តល់នូវឱកាសដើម្បីរៀន និងអនុវត្តជំនាញថ្មីៗ និងស្វែងរកមធ្យោបាយប្រសើរជាងមុនដើម្បីជួយអតិថិជន។ ការជជែកវែកញែក គឺជាធាតុសំខាន់មួយនៃទំនាក់ទំនងត្រួតពិនិត្យ ដែលអាចឱ្យអ្នកផ្តល់យោបល់មើលដោយមិនលំអៀងលើបញ្ហាដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងវគ្គផ្តល់ប្រឹក្សា និងការឆ្លើយតបចំពោះពួកគេ។

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើសយើង?

យើងជាក្រុមអ្នកសិក្សាពហុជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើន ក្នុងផ្នែកចិត្តវិទ្យា ការប្រឹក្សាយោបល់ / ការព្យាបាលដោយ ចិត្តសាស្ត្រ ការត្រួតពិនិត្យការបណ្តុះបណ្តាល។​ យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាពតាមរយៈការអនុវត្តនិងការព្យាបាលផ្អែកលើភស្តុតាង ក្នុងតម្លៃសមរម្យ។ យើងវាយតម្លៃខ្ពស់និងគោរពអតិថិជនរបស់យើង។

ការរក្សាការសម្ងាត់គឺជា ចំណុចស្នូលនៃក្រមសីលធម៌របស់យើង។
សំនួរទៅកាន់អ្នកព្យាបាលរោគ

យើងជាក្រុមអ្នកសិក្សាពហុជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើន ក្នុងផ្នែកចិត្តវិទ្យា ការប្រឹក្សាយោបល់ / ការព្យាបាលដោយ

អត្ថបទទាក់ទង